FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Projekte

logo

Weerspieëling en weerklank: gesprekke oor tipografie, topografie en tipologie
Reflective conversations: Typography, topography, typology

Interdissiplinêre en kreatiewe navorsingsprojek 2012-2014

Projekleiers: Ian Marley, Franci Greyling & Rita Swanepoel


BYDERHAND

WEERSPIEëLING EN WEERKLANK

OOR DIE EINDERS VAN DIE BLADSY

KREATIEWE KREATURE

 

 

 

opening

Weerspieëling en weerklank is die derde interdissiplinêre samewerkende praktykgeleide navorsingsprojek binne die te stigte navorsingsnis vir die visuele kunste in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Die volgende drie vakgroepe is betrek: Grafiese ontwerp, Kunsgeskiedenis en Kreatiewe Skryfkuns. Die projek volg op die suksesvolle twee vorige projekte, Op die spoor van kreatiewe kreature (2007-2009) en Oor die einders van die bladsy (2009-2011).

‘n Uiteenlopende groep van ongeveer 40 kunstenaars (grafiese ontwerpers, visuele kunstenaars en skrywers) en navorsers is genooi om kreatiewe werk en/of navorsing vir die projek te lewer. Die kunstenaars wat betrek is, sluit spesifiek grafiese ontwerpers, visuele kunstenaars en skrywers in. Die kreatiewe werk wat vir die projek gelewer word, is in Mei en Junie 2013 in die Universiteitsgalery op die Potchefstroomkampus uitgestal.

Studente in Skryfkuns, Grafiese Ontwerp en Kunsgeskiedenis is op verskeie wyses by die projek betrek. 'n Gemeenskapsontwikkelingsprojek, Jong Skrywers van Promosa, het deel uitgemaak van die oorkoepelende projek.

Die algemene doelwit van die projek was die fasilitering en dokumentering van reflekterende gesprekke om die konsep van praktykgeleide navorsing en navorsingsgeleide praktyk te bevorder. Praktykgeleide navorsing is gebaseer op, en word gekenmerk deur, 'n ondersoek na relevante vraagstukke deur middel van die produksie van 'n kunswerk. Die begrip impliseer dat kunsaktiwiteite en kreatiewe uitsette as navorsing beskou word. Die konsep reflektiewe gesprekke wat as 'n metafoor sowel as 'n rigtinggewende beginsel gesien is, steun op die konsepte van reflektiewe praktyk (reflective practice) soos uiteengesit deur Donald Schön (1983). As sodanig was die doelwitte van die projek die volgende: om deelnemers deur middel van reflektiewe gesprekke by  praktykgeleide navorsing te betrek; om ruimte te skep vir die wisselwerking en/of samewerking tussen praktyk en teorie; om multimodale kenniskommunikasie wat klem plaas op sowel versweë (tacit) as eksplisiete (explicit) kennis te fasiliteer; om navorsingsbenaderings, -metodes en -vaardighede te ontwikkel en te verfyn; om inherente dissiplinêre vaardighede te erken en te benut; om by te dra tot die vestiging van 'n navorsingsnis, Visuele narratiewe, interdissipinariteit en praktykgebaseerde navorsing binne die Suid-Afrikaanse konteks.

uitstalling

Nanette van Rooyen se "Pop" in die uitstalling

Paul Schutte

Paul Schutte gesels oor sy werk

Stanley Grootboom

Stanley Grootboom by sy kunstenaarsboek-installasie: 'Suid-Afrikaanse gêlieblik stories en liedjies'

opening

'Mooirivier: weerspieëling en weerklank' - kunstenaarsboek-installasie (Franci Greyling)

 

 
 

 

'n Spesiale nommer van die South African Journal of Art History (SAJAH) 29(4) bevat navorsingsartikels wat uit die projek voortgespruit het.

2014 Gasredakteur: Rita Swanepoel